thiết kế web giá rẻ - kết quả xsmb hôm nay - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
quang cao quang cao 2
 

Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất!

Ngày
-
Tháng
28
-
11
27
-
11
26
-
11
25
-
11
24
-
11
23
-
11
22
-
11
21
-
11
20
-
11
19
-
11
18
-
11
17
-
11
16
-
11
15
-
11
14
-
11
13
-
11
12
-
11
11
-
11
10
-
11
09
-
11
08
-
11
07
-
11
06
-
11
05
-
11
04
-
11
03
-
11
02
-
11
01
-
11
31
-
10
30
-
10
29
-
10
28
-
10
27
-
10
26
-
10
25
-
10
24
-
10
23
-
10
22
-
10
21
-
10
20
-
10
19
-
10
18
-
10
17
-
10
16
-
10
15
-
10
14
-
10
13
-
10
12
-
10
11
-
10
10
-
10
09
-
10
08
-
10
07
-
10
06
-
10
05
-
10
04
-
10
03
-
10
02
-
10
01
-
10
30
-
09
29
-
09
28
-
09
27
-
09
26
-
09
25
-
09
24
-
09
23
-
09
22
-
09
21
-
09
20
-
09
19
-
09
18
-
09
17
-
09
16
-
09
15
-
09
14
-
09
13
-
09
12
-
09
11
-
09
10
-
09
09
-
09
08
-
09
07
-
09
06
-
09
05
-
09
04
-
09
03
-
09
02
-
09
01
-
09
31
-
08
30
-
08
29
-
08
28
-
08
27
-
08
26
-
08
25
-
08
24
-
08
23
-
08
22
-
08
21
-
08
Ngày
-
Tháng
00
2
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
1
 
00
01
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
01
02
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
02
03
 
 
1
 
 
1
 
 
2
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
03
04
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
04
05
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
05
06
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
06
07
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
07
08
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08
09
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
09
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
10
11
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
12
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
12
13
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
3
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
1
13
14
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
14
15
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
15
16
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
4
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
16
17
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
17
18
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
18
19
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
19
20
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
3
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
20
21
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
2
 
1
 
2
1
1
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
21
22
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
22
23
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
23
24
 
 
2
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
24
25
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
25
26
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
3
1
1
1
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
26
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
27
28
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
28
29
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
29
30
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
30
31
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
31
32
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
32
33
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
33
34
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
34
35
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
35
36
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
2
1
 
 
 
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
36
37
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
 
3
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
37
38
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
38
39
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
39
40
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
40
41
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41
42
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
1
 
42
43
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
43
44
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
44
45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
45
46
2
1
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
46
47
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
47
48
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
48
49
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
1
2
 
 
1
 
1
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
4
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
49
50
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
50
51
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
51
52
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
1
1
 
52
53
1
 
 
 
1
 
1
1
 
2
1
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
53
54
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
54
55
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
1
1
 
1
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
55
56
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
1
2
56
57
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
57
58
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
58
59
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
59
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
60
61
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61
62
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
62
63
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
63
64
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
64
65
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
65
66
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
2
1
 
1
1
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
66
67
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
3
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
67
68
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
68
69
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1