thiết kế web giá rẻ - kết quả xsmb hôm nay - hdmediagroup.vn
Sổ tay lưu trữ | Đăng ký/Gia hạn thành viên | Quên mật khẩu?
quang cao quang cao 2
 

Thống kê kết quả theo tần suất xuất hiện của các cặp số 100 ngày gần nhất!

Ngày
-
Tháng
28
-
06
27
-
06
26
-
06
25
-
06
24
-
06
23
-
06
22
-
06
21
-
06
20
-
06
19
-
06
18
-
06
17
-
06
16
-
06
15
-
06
14
-
06
13
-
06
12
-
06
11
-
06
10
-
06
09
-
06
08
-
06
07
-
06
06
-
06
05
-
06
04
-
06
03
-
06
02
-
06
01
-
06
31
-
05
30
-
05
29
-
05
28
-
05
27
-
05
26
-
05
25
-
05
24
-
05
23
-
05
22
-
05
21
-
05
20
-
05
19
-
05
18
-
05
17
-
05
16
-
05
15
-
05
14
-
05
13
-
05
12
-
05
11
-
05
10
-
05
09
-
05
08
-
05
07
-
05
06
-
05
05
-
05
04
-
05
03
-
05
02
-
05
01
-
05
30
-
04
29
-
04
28
-
04
27
-
04
26
-
04
25
-
04
24
-
04
23
-
04
22
-
04
21
-
04
20
-
04
19
-
04
18
-
04
17
-
04
16
-
04
15
-
04
14
-
04
13
-
04
12
-
04
11
-
04
10
-
04
09
-
04
08
-
04
07
-
04
06
-
04
05
-
04
04
-
04
03
-
04
02
-
04
01
-
04
31
-
03
30
-
03
29
-
03
28
-
03
27
-
03
26
-
03
25
-
03
24
-
03
23
-
03
22
-
03
21
-
03
Ngày
-
Tháng
00
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
3
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
00
01
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01
02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
02
03
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
03
04
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
04
05
 
 
 
 
 
1
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
05
06
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
06
07
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
3
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
07
08
1
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
2
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
08
09
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
10
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
10
11
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
11
12
1
1
2
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
1
2
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
12
13
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
1
 
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
2
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
1
1
 
2
 
2
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
2
 
1
1
 
13
14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
1
 
14
15
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
2
2
 
 
 
 
 
 
 
 
15
16
2
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
2
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
17
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
2
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
2
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
17
18
1
 
 
1
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
1
2
1
 
 
3
1
1
 
 
2
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
18
19
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
1
 
3
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
19
20
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
20
21
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
22
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
22
23
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
23
24
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
1
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
25
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
25
26
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
26
27
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
3
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
1
27
28
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
1
 
28
29
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
31
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
2
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
31
32
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
3
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
32
33
 
1
2
1
 
1
1
 
2
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
2
 
 
2
 
 
1
 
1
 
 
 
1
3
 
 
 
1
 
 
 
33
34
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
34
35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35
36
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
2
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
1
 
 
36
37
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
37
38
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
2
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
38
39
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
39
40
2
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
40
41
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
1
 
1
2
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
1
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
41
42
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
1
2
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
42
43
 
2
 
2
 
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
1
1
 
43
44
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
44
45
 
 
 
1
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
1
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45
46
 
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
46
47
 
1
1
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
2
 
2
 
1
1
 
1
3
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
47
48
 
 
 
 
1
1
1
 
 
2
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
2
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
2
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
3
 
1
48
49
2
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
2
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
49
50
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
2
 
1
 
1
1
1
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
50
51
 
 
 
2
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
51
52
 
 
1
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
52
53
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
1
1
 
1
1
1
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
53
54
 
 
 
3
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
54
55
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
2
1
1
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
2
 
 
1
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
55
56
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
2
1
 
 
1
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
56
57
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
 
3
 
1
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
57
58
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
1
1
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
 
1
 
1
1
 
 
1
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
58
59
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
1
1
2
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
59
60
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
2
2
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
1
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
2
1
 
 
 
3
1
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
60
61
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
61
62
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
2
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
2
1
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
 
 
 
 
 
 
2
 
2
 
1
 
62
63
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
1
 
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
2
1
 
 
 
1
 
 
 
1
1
 
63
64
1
2
2
 
 
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
1
 
 
 
2
 
1
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
1
 
 
1
1
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
64
65
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
1
1
 
 
2
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
1
1
3
 
1
 
 
65
66
 
 
1
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
1
1
1
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
1
 
1
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
2
1
1
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
1
 
 
1
66
67
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
1
1
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
1
 
67
68
 
 
 
1
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
2
 
 
 
1
 
 
 
1
 
1
 
 
1
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
1
1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
1
 
1
 
1
1
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
1
 
 
 
1
1
 
68
69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
1
 
 
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
1
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 
 
1
 
1
3
 
 
 
 
 
1